Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden en privé beleid bevatten alle informatie omtrent het verstrekken van persoonlijke gegevens. Wij zullen deze gegevens niet openbaar stellen aan derden.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die in onze webshop worden aangeboden op de website visvankaatje.nl, hierna te noemen: ‘de webshop’. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Vis van Kaatje behoudt het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te vullen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten. De overeenkomst tussen de klant en Vis van Kaatje komt tot stand door de bevestiging door Vis van Kaatje van de bestelling door de klant aan het door de klant opgegeven e-mail adres. Voor het doen van een bestelling dient de klant de bestelprocedure op de website in te vullen en te verzenden door middel van de afgebeelde verzendbutton.

Vis van Kaatje is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt Vis van Kaatje dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee. Wijnproducten of andere alcoholische producten worden niet geleverd aan personen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt. Door een bestelling te doen van een of meer wijnproducten of andere alcoholische producten, verklaart de klant dat hij tenminste de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. De administratie van Vis van Kaatje geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Gegevens

De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de website. Vis van Kaatje garandeert dat de gegevens van de klant met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel, dan wel in het kader van de uitbesteding van (een deel van) haar dienstverlening aan derden. Vis van Kaatje zal de gegevens van de klant verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de klant na te kunnen komen en/of de aanvraag van de klant in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mail adres van de klant worden gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van bepaalde soortgelijke producten en diensten die voor de klant aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt door contact op te nemen met info@visvankaatje.nl. De klant heeft recht op inzage in de eigen gegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met Vis van Kaatje door te mailen naar info@visvankaatje.nl.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Vis van Kaatje is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en Vis van Kaatje of het gebruik van de aan de klant geleverde producten of diensten. Onverminderd het vorenstaande, is de aansprakelijkheid van Vis van Kaatje uit welken hoofde dan ook beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel, naar keuze van Vis van Kaatje, terugbetaling van de koopprijs. De hiervoor beschreven beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Vis van Kaatje of haar leidinggevenden. Vis van Kaatje is niet aansprakelijk voor onjuiste prijsopgaven en overige onjuistheden. Particuliere prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. De in de webshop vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Bij verse producten kunnen de prijzen die in de webshop zijn vermeld enigszins afwijken van de werkelijke prijzen. Ook de hoeveelheden inzake van verse producten kunnen enigszins afwijken van de bestelde hoeveelheid; de werkelijk geleverde hoeveelheden worden aan de klant in rekening gebracht. Aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. Vis van Kaatje kan niet aan haar aanbiedingen, prijsopgaven en overige productinformatie worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en overige daadwerkelijke kenmerken van de producten.

Betaling

Er kan worden betaald met de op de site vermelde betalingsmethoden. Deze kunnen in de toekomst aangepast en/of uitgebreid worden. Vis van Kaatje is niet aansprakelijk voor eventuele storingen tijdens de bestelling en/of de betaling. Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vis van Kaatje te melden. Bij betaling per iDeal geschiedt de betaling vooraf aan Vis van Kaatje. Indien het product wordt geretourneerd binnen de voorwaarden zal de betaling binnen dertig dagen geretourneerd worden via Vis van Kaatje.

Levering

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

De in de webshop opgegeven afhaal data- en termijnen zijn als benadering opgegeven. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Indien een product niet op voorraad is wordt de koper hiervan via email of telefonisch op de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De bestelling wordt geleverd zodra alle producten leverbaar zijn. Op verzoek kunnen producten die niet op voorraad zijn, na geleverd worden. Extra kosten zijn dan voor rekening van de koper.

Getoonde producten op foto

De producten getoond op de foto’s in de webshop kunnen iets afwijken van de geleverde producten. Dit omdat Vis van Kaatje met verse producten werkt en omdat wij nastreven om onze klant het beste visproduct te leveren.

Het retourneren van producten

De klant is gerechtigd om producten te retourneren. Dit alleen in overleg met Vis van Kaatje en met een geldige reden, tenzij het verse producten betreft. Vis van Kaatje zal alsdan na ontvangst van het geretourneerde product het door de klant betaalde bedrag retourneren mits het product onbeschadigd is, niet gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking. De retourzending dient vooraf per e-mail te worden gemeld via info@visvankaatje.nl. De kosten van het terugzenden van het desbetreffende product komen voor eigen rekening van de klant.

Klachtenregeling

De klant dient binnen 24 uur na de ontvangst van de bestelde producten eventuele klachten aan Vis van Kaatje te melden door contact op te nemen via info@visvankaatje.nl. Vis van Kaatje zal deze klacht in behandeling nemen en de klant daaromtrent telefonisch of per e-mail berichten.

Taal van de overeenkomst

Vis van Kaatje is beschikbaar in het Nederlands. Dat is ook de taal die zal worden gebruikt voor de transacties en de verdere communicatie tussen de klant en Vis van Kaatje.

Overmacht

In geval van overmacht is Vis van Kaatje niet verplicht de verplichtingen en afspraken richting de klant na te komen. Vis van Kaatje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vis van Kaatje zijn verbintenis moet nakomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vis van Kaatje zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.